Kansas

Photos from a trip to Western Kansas.

flying through Almena, Kansas